Spesialundervisning i liten gruppe, organiseringsform Arbeidstrening

Godt Gjort skilt

På Bergeland legger vi stor vekt på å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Vi tilbyr spesialundervisning som legger til rette for framtidig arbeid eller dagtilbud. I tillegg til intern arbeidstrening på skolen samarbeider vi med arbeidsmarkedsbedrifter og ordinære bedrifter om arbeidstrening. Avdelingen holder til i lyse, moderne lokaler i Vaisenhusgaten. Undervisningen blir og gitt på ulike arenaer utenfor skolen; Rosendal sykehjem, Sørnestunet og i Fylkeshuset. På toppen av det hele har elevene sin egen butikk i Stavanger sentrum! Godt Gjort!

Utfyllende informasjon

Dette opplæringstilbudet er beregnet på elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering  og som har behov for tilrettelegging utover det som  tilbys i ordinære klasser. Elevene har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og behov for opplæring i grupper med redusert elevtall. Opplæringen er rettet mot trening på daglige gjøremål og arbeidstrening som forbereder til framtidig varig tilrettelagt arbeid eller arbeidslignende aktiviteter og er definert som spesialundervisning(jf opplæringslova § 5-1).   

På Bergeland tilbyr vi et stort utvalg av programfag på grunnkompetansenivå;

  • Service og samferdsel
  • Helse og oppvekst
  • Design og håndverk
  • Naturbruk
  • Mediefag
  • Kunst, design og arkitektur
  • Studiespesialiserende 30 t/u

Opplæringa avviker fra ordinær opplæring  i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Sluttkompetanse er delkompetanse med kompetansebevis som dokumenterer den opplæringen eleven har gjennomgått i videregående skole. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev.

Hovedmål for opplæringen

Tilrettelagt opplæring i egen gruppe ved Bergeland videregående skole, tar utgangspunkt i læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Et sentralt mål i opplæringstilbudet er å legge til rette for framtidig arbeid eller dagtilbud og kvalifisere til avgrensende arbeidsoppgaver. Intensjonen med opplæringen er at de fleste elevene går ut i et arbeidsforhold etter endt skolegang. For noen vil dagsenter være aktuelt.

Den beste motivasjon for læring er når elevene opplever mestring og fremgang, og det er fokus på at opplæringssituasjonen skal være en positiv opplevelse for elevene. Opplæringen tar sikte på  økt livskvalitet og  skal legge grunnlaget for at den enkelte elev blir mest mulig selvhjulpen i bolig, arbeid og fritid.

Innholdet i opplæringen

Med utgangspunkt i kompetansemål fra Kunnskapsløftet får eleven opplæring i valgt programfag, fellesfag og YFF (yrkesfaglig fordypning).

Det vil være elevens forutsetninger som er avgjørende for hvilke nivå og områder det blir lagt vekt på. Kompetansemålene hentes fra grunnskolenivå når eleven har størst utbytte av det.

Det blir lagt vekt på å vedlikeholde og videreutvikle grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i alle fag.

Elevens sosiale kompetanse og holdninger utvikles gjennom trening og bevisstgjøring i forhold til framtidig yrkesaktivitet. Arbeidspraksis i vernet bedrift eller tilrettelagt arbeidsplass blir vurdert etter behov og nytte.  

Fellesfagene og trening i grunnleggende ferdigheter  blir i stor grad integrert i programfaget og i den praktiske treningen, slik at det blir helhet i elvens tilbud.

Opplæringen er en kombinasjon av skole og arbeidstrening på en tilrettelagt arbeidsplass, i vernet bedrift eller annen arbeidslignende aktivitet.  Det kan inngås opplæringsavtale  mellom skole, elev og arbeidsplass eller bedrift når det er hensiktsmessig.

Organisering

Gruppene har redusert elevtall  og elevens individuelle behov er avgjørende for om opplæringen skjer som ene-undervisning, særtrening, i liten gruppe og i større gruppe. Elevene deltar i alle skolens fellesarrangementer.

Personalet er organisert i team som består av pedagoger, miljøpersonale og fagarbeidere. Det er tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven. Skolen deltar på ansvarsgruppemøter som koordineres av kommunen.

Opplæringstilbudet er et heltidstilbud hvor omfanget er 35 t/u i 38 uker.

Vurdering og opplæring etter individuell opplæringsplan

For elever med individuell opplæringsplan etter opplæringslova § 5-1 gjelder bestemmelsene i forskrift til opplæringslova kap.3.  Dersom opplæringa avviker fra ordinær opplæring i ett eller flere fag slik at det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal det gis skriftlig vurdering uten karakter. Elevene blir vurdert etter retningslinjene i forskrift til opplæringsloven og de får kompetansebevis som dokumenterer den opplæringen de har fått i videregående skole, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-68

"Kompetansebevis blir utferda som dokumentasjon for vidaregåande opplæring når vilkåra for å få fag- eller sveinebrev eller vitnemål ikkje er oppfylte. Krava til kva kompetansebeviset skal vise, står i § 3-45."

Målene for tilrettelagt opplæring, avviker fra ordinær opplæring  i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Eleven får muntlig og skriftlig underveisvurdering og sluttvurdering uten karakter. Det blir utskrevet kompetansebevis som dokumentasjon for videregående opplæring.

For en mer detaljert beskrivelse av opplæringstilbudet vil skolen utarbeide IOP som beskriver konkrete mål, innhold i opplæringen og hvordan den skal drives. Den individuelle opplæringsplanen vil bli evaluert to ganger i året (jf opplæringslova § 5-5)