Ungdata-undersøkelsen

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Rogaland 2019. Gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13. 

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Rogaland blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Rogaland, er det viktig at så mange som mulig deltar.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

* Gi ungdommer som går på videregående skole i Rogaland mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

* Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

* Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

* Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

* Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

* Forhold til skole, venner og foreldre

* Fritid og fritidsaktiviteter

* Helse, trivsel og livskvalitet

* Mobbing

* Seksualitet

* Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk og selvskading

* Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus - Vest Stavanger).

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

* Undersøkelsen er frivillig.

* De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

* Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

* Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

* Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

* Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

* Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personverombudet@oslomet.no).

* Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

* NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Vest Stavanger, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson i fylkeskommunen: Seniorrådgiver Elin Svensen tlf: 975 81 145, e-post: elin.svensen@rogfk.no. Kontaktperson ved KoRus: Rådgiver Sven Gustafsson tlf: 942 05 590, e-post: gussve@rogaland-asenter.no.