SE VIDERE-prosjektet

Læringsmiljøsenteret

Bergeland vgs. deltar i Se videre-prosjektet, som er et forskningsprosjekt ledet av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Les mer.

Prosjektet ønsker å finne ut hvordan læringsmiljøet blant elever i videregående kan få betydning for motivasjon og psykisk helse, og for gjennomføring av opplæringsløpet. Er det noen psykososiale faktorer som kan identifiseres som særlig viktige?

Forskningen vil kunne gi viktig kunnskap til skolen, om videreutviklingen av gode læringsmiljø for elevene.

Bergeland er en av syv videregående skoler i Rogaland som er med i Se videre-prosjektet.

Elever i VG1, i uke 6 (6. – 10. februar)

Alle elever som går i ordinære VG1-klasser blir invitert til å delta i forskningen, som er å svare på en digital spørreundersøkelse. Skolen prioriterer at det skal være enkelt for elevene å delta, og legger til rette slik at dette gjøres i en ordinær skoletime. All deltakelse i forskning er frivillig, men vi oppfordrer elevene våre til å delta, siden dette er viktige og relevante tema.

Siden elevene er 16 år eller eldre, kan de selv bestemme om de vil delta (gi samtykke), ikke foreldrene. Skolen og Læringsmiljøsenteret sørger for at elever og lærere får god muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet i forkant. Alle svar blir behandlet strengt konfidensielt, og ingen vil ha mulighet til å spore opp hva den enkelte elev har svart på undersøkelsen. Personvernombudet for forskning (NSD) har godkjent behandlingen av personopplysninger i forskningsprosjektet.

 

Neste skoleår

Forskningsprosjektet har et «longitudinelt design», som betyr at forskerne vil følge de samme elevene over noe tid. Dette gir unike muligheter til å forstå hvordan ting utvikler eller endrer seg over en tidsperiode. Elevene vil derfor bli spurt om å delta i en lignende spørreundersøkelse to ganger i løpet av neste skoleår også.

 Forskerne vil kombinere svarene med registerdata fra fylkeskommunen om karakterer, fravær og fullføring/frafall. Det er utviklet et godt system i dialog med Personvernombudet for forskning (NSD) som sikrer elevenes personvern.

Samarbeid med Rogaland fylkeskommune

Læringsmiljøsenteret samarbeider med Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, som støtter forskningsprosjektet, og muliggjør koblingen med registerdata.

Du kan lese mer om prosjektet på Læringsmiljøsenteret sin hjemmeside:  http://laringsmiljosenteret.uis.no/category.php?categoryID=20505

 

Kontaktperson på skolen:

Kontaktperson i SE VIDERE -prosjektet: Maren Stabel Tvedt: maren.s.tvedt@uis.no