Informasjon om skoleskyss

Det er Kolumbus som er ansvarlig for skoleskyss i Rogaland. Alle mellom 15 og 20 år kan kjøpe ungdomspass.

 

Her finner du mer informasjon om ungdomspasset.

Alle elever skal i  utgangspunktet bruke eget Ungdomspass. Med få unntak:

Elever som bor langt fra skolen og utenfor Ungdomspass-sonen, har rett på gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse. Se kart over Ungdomspass-soner på skolens oppslagstavle eller på www.kolumbus.no

Søknader om fri skoleskyss går via skolen. For å få gratis skoleskyss må eleven ha minst 6 km gangavstand mellom hjem og skole og være fylt 21 år.

Funksjonshemmede elever har rett til fri skoleskyss uten hensyn til reiselengde.

Kontant skyssrefusjon
Kontant skyssrefusjon ytes etter fast beløp pr. km samt dokumenterte utgifter til ferjebillett og bomavgift. Beløpet for kontant skyssrefusjon er kr. 2,10 per km.

Elever i den videregående skolen som har rett på kontant skyssrefusjon må tilfredsstille følgende krav:

  • Eleven må ha minst 6 km til skolen og det må være lenger enn 3 km til nærmeste holdeplass, eller det mangler rutetilbud der eleven bor
  • Søknad om kontant skyss må være inne før 15. september

For mer informasjon, ta kontakt med skolen eller gå inn på Kolumbus sin hjemmeside www.kolumbus.no